VİZYON VE MİSYON

Vizyon

Yer Hizmetleri sektöründe Türkiye'de lider, küresel pazarda ise ana oyunculardan biri olmak.

Misyon

Hizmet verilen alanlarda güvenli, kaliteli ve yenilikçi hizmet anlayışı ile küresel pazarda müşterimiz olan havayollarına üstün hizmet sunmak ve tüm paydaşlarımıza katma değer yaratmak.​​​​

Etik İlkelerimiz

Kurulduğu günden bugüne kadar, benimsediği tüm temel değerlerine ve ilkelerine sadık kalarak faaliyetlerini gerçekleştiren HAVAŞ, aynı hedefi benimseyen çalışanlarını yüksek niteliklere sahip kurumdaşlara dönüştürmeyi ilke edinmiştir.

Faaliyetlerimizden etkilenen ve etkilendiğimiz müşterilerimiz, çalışanlarımız, mal ve hizmet aldığımız kuruluşlar, içinde bulunduğumuz toplum ve yasal otoriteler ile açık, dürüst ve tutarlı bir işbirliği sergileriz.

Paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak ve daha ötesine ulaşmak; her biri Havaş’ın etik ilkelerini benimsemiş, yenilikçi ve yaratıcı düşünen, ortak hedefler doğrultusunda takım olarak hareket eden kurumdaşlarımızın ana hedefidir.

Havaş kurumdaşları hedefe ulaşmak için hukuk ve etik kuralları çerçevesinde ilerlerken;

Adil Yaklaşım ve Dürüstlük

Tüm eylemlerinde yasal gerekliliklere uygun, adil ve dürüst hareket eder. Görevlerini yerine getirirken dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapmaz, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunmaz,

Çıkar Çatışmaları

Görevlerini tarafsız şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkiliyormuş gibi gözüken ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaat ve onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükler ve benzeri şahsi çıkarlar söz konusu olduğunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atar,

Çıkar Dengeleri

Tüm paydaşlarımızın bize sürekli ve en yüksek düzeyde güven duymalarını sağlamaya çalışır; paydaşlarımızın çıkarlarını ve kişisel bütünlüğünü dengeli bir şekilde korur,

Bilginin Kullanımı ve Gizlilik

Tüm iletişim ve karar alma süreçlerinde kişi ve kurumların bilgi edinme ve bilgi yaygınlaştırma haklarına özen gösterir, iletilmesi etik olmayan veya doğruluğu kesinleşmemiş bilgilerin edinilmesine veya yaygınlaştırılmasına ilişkin endişeleri yok etmek suretiyle taraflar arasında açık, şeffaf ve güvenli bilgi alış verişi sağlar,

Mesleki Sorumluluk

İşinin gerektirdiği ulusal ve uluslararası mevzuat, standart ve kuralları bilir ve güncel olarak takip eder, üretmiş olduğu iş sonuçlarının sorumluluğunu taşır; düşünce, söz ve eylem bütünlüğünü tutum ve davranışlarında sergiler,

Sürdürülebilir Çevre

Sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre teslim etmek amacıyla, hizmet verdiğimiz tüm alanlarda, paydaşlarımızla işbirliği içinde, çevresel etkilerin azaltılması, kirliliğin önlenmesi ve sürekli iyileştirme için önlemler geliştiririz.